شاخص ترکیبی ارتقای بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

بانکداری الکترونیکی دارای ابعاد، معیارها و مؤلفه‌های متعددی است و قضاوت در خصوص پیشرفت آن به استناد هریک از ابعاد آن به صورت جداگانه، با دشواری و تورش همراه است. لذا معرفی یک شاخص ترکیبی که بتواند ارزیابی درستی از پیشرفت آن ارایه دهد، اجتناب‌ناپذیر است. در این پژوهش به معرفی شاخص ارتقای بانکداری الکترونیکی (شابا) در سطح بانک پرداخته شده است که به زیرساخت‌ها و ابزارهای حوزه بانکداری الکترونیکی توجه دارد و دارای چهار بعد شامل زیرساخت‌های فنی‌وارتباطی؛ خدمات؛ زیرساخت‌های فرهنگی-آموزشی و  امنیت‌ونظارت است. هر بعد نیز دارای معیارها و مولفه‌های اختصاصی است. در راستای ساخت شاخص به کمک روش تحلیل‌سلسله‌مراتبی و طرح پرسش‌نامه مقایسات زوجی میان مدیران و کارشناسان ارشد حوزه بانکداری الکترونیکی کشور به تعیین ضریب اهمیت ابعاد و معیارهای شابا پرداخته شده و سرانجام شاخصی جهت اندازه‌گیری پیشرفت بانکداری الکترونیکی به‌دست آمده است. مورد بررسی این پژوهش بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی است و با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های داده آن بانک به دنبال پاسخ این پرسش بوده‌ایم که "آیا بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی طی سال‌های 1393 تا 1395 دارای پیشرفت بوده است؟". نتایج محاسبه شاخص نشان می‌دهد که بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی طی سه سال مورد مطالعه، دارای روند روبه‌رشد بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی سیدمحمود. خندان سویری مهدی (1394). "نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران"، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
 2. ایروانی محمدجواد. امینی سیدجواد. علی‌اکبری حسن. طهانی علی‌اصغر (1395). "الزامات قانون اساسی و اسناد بالادستی در تدوین الگوی راهبردی اداره امور بانکداری جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات فصلنامه  علمی پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال ششم، شماره 23، ص 77-100.
 3. حسینی سیدشمس‌الدین. چهارمحالی بیغش اکبر(1394). "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1، ص 55-82.
 4. خادم علیزاده امیر. مجاهدی محمدمهدی. اسکندری حمیدرضا (1395). "ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران"، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 4، شماره 10.
 5. سلیمی بنی صادق. عسگری ناصر. خوش‌منظر فاروجی جواد (1393). "ارزیابی و رتبه‌بندی سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و ظرفیت جذب منابع مالی بانک"، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 4، شماره 2.
 6. فرید داریوش. دهقان طرزجانی الهام (1394). "سنجش کیفیت خدمات در بانکدار الکترونیکی"، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال هفتم، شماره چهاردهم.
 7. گروه پژوهشی اقتصاد حقوقی و دیپلماسی اقتصادی (1396). "انقلاب صنعتی چهارم(زمینه‌ها و پیامدها)"، پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی، شناسه گزارش 962111034.
 8. نورانی سیدمحمد. خاندوزی سیداحسان (1395). "معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران"، فصل‌نامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، شماره هشتادوپنج.
  1. Cirasino Massimo and Garcia Jose Antonio (2008). "Measuring Payment System Development", Working Paper, Financial Infrastructures Series. The World Bank.
  2.  Hosseini Seyed Shamsedin, Hafezi Esmaeel. "E-Banking Progress Index (E-BPI)", in Preparation.
  3. Natarajan T., Balasubramanian S. A. and Manickavasagam S. (2010). "Customer’s Choice amongst Self Service Technology (SST) Channels in Retail Banking", A Study Using Analytical Hierarchy Process (AHP): Journal of Internet Banking and Commerce. 15. 2.
  4. Saaty, T. L. (2012). "Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World". Pittsburgh: RWS Publications. Third Revised Edition.
  5. Yaghubi Noor Mohammad and Seyedin Seyed Morteza (2015). "Ranking the technical dimensions of e-banking service quality evaluation models using Analytical Hierarchy Process". ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal. 4(1), pp 37-43.
  6. Zeithaml V. A, Parasuraman A and Malhorta A. (2002). "Service Quality Delivery through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge". Academy of Marketing Science Journal. 30(4), 2002, 362-375.