کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
بررسی اثرنقدشوندگی بازار سهام بر نرخ فقر (منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)

دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398، صفحه 13-32

زینب مریدی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


بررسی عوامل موثر بر استفاده کارا از منابع (کارایی درونی) در صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 49-58

مائده پورحسن؛ سید محمد مهدی احمدی؛ جواد نوبخت


مقایسه تاثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 4، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 25-36

رویا آل عمران؛ وحیده کسمائیپور؛ سید علی آلعمران


بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1391، صفحه 141-169

علی اکبر خسروی‏ نژاد؛ فرزانه فتحی


برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور

دوره 2، شماره 5، تیر 1390، صفحه 123-140

احمد سرلک