بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای توسعه یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.30495/jae.2022.64563.1388

چکیده

در هزارة سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، به‌عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است؛ به‌طوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین ضروری است اثر عوامل موثر بر توسعه این بازارها مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، در این پژوهش، به بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم، عوامل نهادی و سرمایه انسانی) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 28 کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل‌ها نشان داد که در دوران رونق و رکود، متغیرهای مربوط به درآمد مالیاتی، عوامل نهادی و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بازارهای مالی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص‌های کلان اقتصادی بسته به دوره های رونق و رکود در جوامع توسعه یافته، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می‌تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها