تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر احتمال بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقاء در داده‌های تابلویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه علوم اقتصادی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیارگروه علوم اقتصادی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jae.2022.64034.1383

چکیده

بررسی ارتباط بین سیاست‌های پولی و بقا و ماندگاری نظام‌های ارزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد بین الملل بوده و به لحاظ نظری و تجربی همواره مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه برآورد شوک‌های سیاست پولی و تأثیر آن به همراه سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نظام‌های پولی لنگر ارزی طی سال‌های 2020-1999 می‌باشد. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک‌های سیاست پولی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط‌های تورمی آرام و شدید تخمین زده شد. در نهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام-های ارزی مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوک‌های مثبت و منفی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت و معنی‌دار بر ماندگاری یا بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تأثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. متغیر محیط‌های تورمی تأثیر منفی و معنی‌دار بر بقا و ماندگاری نظام‌های ارزی داشته است.

کلیدواژه‌ها