تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییرات  چشمگیر شده اند از جمله مهمترین این متغیرها در سطح کلان اقتصادی اشتغال می باشد. فناوری اطلاعات وارتباطات دارای ویژه گی های خاص خود می باشد که می تواند تغییرات اساسی در ساختار اشتغال ایجاد نماید. براین اساس وبا توجه به وجود بیکاری در کشور بررسی اثر آن بر اشتغال ضروری به نظر می رسد این مهم با توجه به ویژه گی های هر منطقه یا هر استان نیازمند توجه  خاص می باشد.استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های بزرگ صنعتی کشور از پتانسیل های مناسبی در زمینه ICT  برخوردار است لیکن اثر گسترش آن بر اشتغال  بخش صنعت استان بایستی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله به  بررسی اثر ICT بر اشتغال بخش صنعت استان مرکزی می پردازد. نتایج نشان می دهد که ICT بر کل اشتغال بخش صنعت استان مرکزی وهمچنین اشتغال نیروی کار ماهر،نیروی کار تکنسین ونیروی کار مهندس دارای اثر مثبت وبر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی داشته است.


کلیدواژه‌ها