افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیکاری در بخش صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و دارا بودن منابع انسانی، توانسته است بخش صنعت خود را هرچند با وجود مشکلات زیاد، رونق بخشد. پایین بودن قیمت انرژی در ایران موجب شده است تا در این کشور بخش صنعت اتکای بیشتر را به این عامل تولیدی نشان دهد و صنایع انرژی بر در این کشور گسترش یابد. این اتکا به انرژی بی شک موجب تقویت وابستگی بین اشتغال و قیمت انرژی در این بخش شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی رابطه بین قیمت انرژی و اشتغال بخش صنعت طبق مدلهای خود توضیحی با وقفه‌های گسترده(ARDL) و خود رگرسیونی برداری(VAR)بپردازیم. تا اولاً این رابطه را تشریح کنیم و ثانیاً ببینیم اشتغال در این بخش نسبت به شوک قیمتی چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ نتایج دال بر وجود رابطه بلندمدتمیان متغیرهای قیمت انرژی، قیمت فراورده‌های نفتی، برق و گاز طبیعی با اشتغال می‌باشند.همچنیننتایج خود رگرسیونی برداری(VAR) نیز تاثیر شوکهای قیمت انرژی را بر اشتغال بخش صنعت تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها