برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله سعی شده است که با بکار گیری داده های تابلویی ظرفیت مالیاتی استان های کشور ، در دوره زمانی(1387-1380) برآورد گردد. نتایج نشان می دهد که از ظرفیت مالیاتی استان های کشور به طور کامل استفاده نمی شود.علیرغم آنکه در برخی از استانها نسبت درآمد مالیاتی به ظرفیت مالیاتی به آرامی در حال افزایش است اما در مجموع نسبت فوق برای تمامی استانها از روند تقریبا"  ثابتی بر خوردار بوده و نوسانات آن بسیار محدود می باشد که محدود بودن این دامنه نوسانات بیشتر به این دلیل است که سهم بالایی از ظرفیت مالیاتی فعلی استانهای کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد. شکاف میان ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، بیشتر در مالیاتهای مستقیم و به ویژه در بخش خدمات مشاهده می‏شود.  همچنین برآوردها نشان می دهد که تلاش یکسان در استانهای کشور جهت اخذ مالیات مستقیم صورت نمی گیرد. شکاف در مالیاتهای غیر مستقیم نیز با شدت کمتری  قابل مشاهده  است . و در تمامی استانهای کشور باستثناء استان تهران واصفهان در صد بسیار پایینی از ظرفیت مالیاتی غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها