تأثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعة اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است.مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت , بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا، در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 از بانک مرکزی و ادارة کل امور مالیاتی، اخذ گردید.
در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرمافزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید.سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیرة ارزی ،‌تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطة معکوس میان سرمایه گذاری ومالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکتها، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد,در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.
طبقه بندی JEL: E62, B23

کلیدواژه‌ها