برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از الگوی قیمت هدانیک ( مطالعه موردی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این تحقیق در جهت شناخت تقاضا برای مسکن در شهر قم و چگونگی واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مختلف واحدهای مسکونی، به بررسی توابع قیمت هدانیک و تقاضا برای مسکن در این شهر می پردازد.  بر اساس الگوی قیمت هدانیک ارزش یک واحد مسکونی متاثر از مشخصه های فیزیکی، مکانی و محیطی آن می باشد. نتایج استفاده از الگوی قیمت هدانیک مشخص کرد ویژگی های فیزیکی واحدهای مسکونی نظیر مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق ها بر ارزش واحدهای مسکونی در شهر قم بیشترین تاثیر را داراست. علاوه براین ویژگی های محیطی و همسایگی نظیر پهنای کوچه ای که واحد مسکونی در آن واقع شده، فاصله تا نزدیکترین مرکز آموزشی، فاصله تا پارک و فضای سبز و فاصله تا اماکن متبرکه نیز در ارزش واحد مسکونی موثر می باشد. در مرحله بعد، با به کارگیری قیمت های ضمنی بدست آمده از الگوی هدانیک، هزینه خانوارها و مشخصه های اجتماعی خانوارها، توابع تقاضا برای سه مشخصه اصلی واحد مسکونی که مساحت زمین ،سطح زیربنا و تعداد اتاق ها می باشد، برآورد گردیده است. نتایج حاصل از این برآورد نشان داد قیمت ضمنی مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق ها بیشترین تاثیر را بر تقاضای مشخصه ها داشته است. همچنین کشش کلیه متغیرها برای هر سه مشخصه کوچکتر از یک می باشد. برای برآورد الگو از اطلاعات مقطعی که از 497 خانوار شهر قم در سال 1390 توسط مرکز آمارو استانداری قم  جمع آوری شده، استفاده گردیده است.
طبقه بندی JEL: C81,R21

کلیدواژه‌ها