مقایسه تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان‌های لرستان و ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

همانطورکه می دانیم دو استان لرستان و ایلام علی رغم منابع طبیعی و خدادادی از جمله استان های محروم در کشور می باشند.از طرف دیگر می دانیم که دنیای امروز ، دنیای فنآوری اطلاعات و ارتباطات می باشد ،حال این سوال پیش می آید که با توجه به شرایط کنونی، میزان تاثیر پذیری اشتغال این دو استان از دستآوردهای اقتصاد نوین چه بوده است؟مقاله حاضر سعی دارد پاسخی برای این سوال بیابد.بنابراین هدف این مقاله ،شناسایی،بررسی،مقایسه و برآورد تاثیر فنآوری اطلاعات بر اشتغال در بخش صنعت ،استان های لرستان و ایلام مربوط به سالهای 85-86 می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و استنتاجی انجام پذیرفته است. و با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و داده های تابلویی به تحلیل و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در استان های لرستان و ایلام پرداخته است. نتایج بدست آمده حکایت از این مسئله دارد که فنآوری اطلاعات تاثیر گذاری بسیار اندک بر اشتغال زایی دو استان بخصوص استان ایلام دارد. علت اساسی آن سطح پائین تر دانش نیروی کار در بخش صنعت استان ایلام و استان لرستان و همچنین عدم وجود زیر ساختهای لازم می باشد. بطور کلی فرضیات مطرح شده در این کار تحقیقاتی هیچکدام مورد تایید واقع نشدند.پس فنآوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه اثر گذاری یکسانی بر اشتغال زایی این دو استان نداشته است. بنابراین با توجه به تاثیرات شگرف اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ،می طلبد که در این دو استان ، سرمایه گذاریهای جهت دار در راستای گسترش این مهم انجام شود طبقه بندی JEL: O23 ،O38،J24،J23،.J21

کلیدواژه‌ها