هزینه های رفاهی انحصار در بخش مخابرات ایران (تلفن ثابت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

وجود انحصار طولانی مدت در بخش مخابرات می تواند هزینه های رفاهی را ایجاد نماید؛ این مقاله در پی آن است تا با استفاده از دادهای 30 شرکت مخابرات استانی در ایران که به ارایه خدمات تلفن ثابت مشغول هستند، اقدام به برآورد هزینه های رفاهی در دوره زمانی 1383 تا 1387 نماید. مطالعه با مقایسه نتایج حاصل از بررسی های پیشین در صنایع مختلف، این نتیجه را می گیرد که مقدار محاسبه شده زیان رفاهی (45 تا 63 درصد از ارزش فروش) بسیار بالا بوده و در عین حال در دوره مورد مطالعه در حال افزایش بوده است که به این ترتیب نیاز به مقررات گذاری به منظور کاهش هزینه های رفاهی در بخش را پیشنهاد نموده است.
 
طبقه بندی JEL: C13, C01, D42, L96, L16

کلیدواژه‌ها