آیا کارایی شعب بانک‌ها تحت تاثیر ویژگی‌های مدیران شعب قرار دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 ندارد

چکیده

این مقاله قصد دارد اثر ویژگی‌های مدیران را بر کارایی بانک‌های تجاری در نظام بانکی کشور مورد آزمون قرار دهد. برای این هدف از یک مدل مرزی تصادفی پانلیک‌مرحله‌ای استفاده نموده‌ایم واثر خصوصیات مدیران شعب مانند سن، جنسیت،آموزش آکادمیک، تجربه،‌ طول مدت تصدی پست مدیریت در بانکو همچنین جابه‌جایی مدیران  بر کارایی را برایمجموعه‌ی منحصر به‌فردی از داده‌ها از شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال‌های 1387-1385 که برای این مطالعه جمع‌آوری شده است، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کهافزایش سن مدیران(البته تا مقطعی خاص) و سابقه فعالیت آنها در بانک می‌تواند به افزایش کارایی شعب منجر گردد. علاوه بر آن، سطح آموزش بالاتر مدیران و همچنین جابه‌جایی آنها در سطح شعبتاثیری غیرمستقیم بر کارایی شعب دارد طبقه بندی JEL: C13, C01, D42, L96

کلیدواژه‌ها