دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-67 (پاییز و زمستان) 
2. تاثیرات زیست محیطی تجارت

صفحه 13-20

احسان فضل الهی؛ جمشید پژویان