دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1-96 (پاییز و زمستان)