دوره و شماره: دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، زمستان 1398 
1. تاثیر توسعه مالی و دولت الکترونیک بر مصرف برق شواهدی ازکشورهای گروه 20

صفحه 1-11

فرهاد دژپسند؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان؛ مانا حجتی


3. تبیین آثار سیاست مالی و کسری بودجه بر رشد اقتصادی در ایران: نامتقارنی و غیرخطی بودن

صفحه 35-47

سید علیرضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تقی ترابی