دوره و شماره: دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398 
تبیین آثار سیاست مالی و کسری بودجه بر رشد اقتصادی در ایران: نامتقارنی و غیرخطی بودن

صفحه 35-47

سید علیرضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تقی ترابی