دوره و شماره: دوره 11، 36(بهار ۱۴۰۰) - شماره پیاپی 36، بهار 1400 
1. اثر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای MENAT (2017_2008)

صفحه 1-15

10.30495/jae.2021.18181

فرشته رحیمی؛ علی سایه میری؛ نرگس قاسمیان؛ عبدالله شایان