دوره و شماره: دوره 11، 39 (زمستان ۱۴۰۰) - شماره پیاپی 39، بهمن 1400