دوره و شماره: دوره 12، شماره 43 (زمستان 1401) - شماره پیاپی 43، اسفند 1401 
امکان‌سنجی ایجاد خزانه اسلامی متمرکز و تأثیر آن بر فقر

صفحه 1-22

10.30495/jae.2023.70167.1441

نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده