دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1393، صفحه 1-79 
3. عوامل مؤثر بر تأمین مالی بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران

صفحه 31-41

فاطمه احمدی صنایع؛ مهرنوش کلانی؛ شهرزاد انوشه