دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 1-79 
عوامل مؤثر بر تأمین مالی بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران

صفحه 31-41

فاطمه احمدی صنایع؛ مهرنوش کلانی؛ شهرزاد انوشه