درباره نشریه

طی نامه شماره 127369 مورخ 1389/09/23 کمیسیون

بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 به فصلنامه اقتصاد کاربردی درجه علمی‌‌‌- پژوهشی اعطاء گردید.


فصلنامه اقتصاد کاربردی که از سال 1389 با تلاش و همکاری گروهی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تهران شروع به فعالیت نموده است،با هدف گسترش یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین یافته های علمی و امر سیاستگذاری

اقتصادی، اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادی و مالی و حوزه‌های بین رشته ای اقتصاد می نماید.