اهداف و چشم انداز

هدف نشریه حاضر کمک به انتشار چاپی و برخط پژوهش‌های نظری و کاربردی اقتصادی و بین رشته‌ای اقتصاد و ایجاد زمینه مناسبی در

جهت سیاستگذاری­های اقتصادی با توجه ویژه به مسائل اقتصاد ایران می‌­باشد. از اینرو، به منظور بالاتر بردن سطح کیفی مقاله ها از شمار

بیشتری از استادان و پژوهشگریان تمامی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی جهت ارزیابی مقاله های که غــربال­گری نخستین را پشت سر

گذاشته‎اند، استفاده می‌شود. بر این اساس از مقاله­ هایی که در راستای اهداف نشریه بوده و دستاورد پژوهش ­های نویسندگان و صاحب نظران

این رشته باشند، استقبال می­ شود.