اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس معمارنژاد

اقتصاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ab_memaryahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

kianikhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اکبر کمیجانی

استاد دانشگاه تهران

akomijaniut.ac.ir

دکتر کامبیز هژبرکیانی

اقتصاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

kianikhyahoo.com

دکتر حمید شهرستانی

اقتصاد استاد دانشگاه اوهایو

shahrestaniyahoo.com

دکتر یگانه موسوی‌جهرمی

اقتصاد استاد دانشگاه پیام‌نور

y_musaviyahoo.com

دکتر علی امامی‌میبدی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

emamiatu.ac.ir

دکتر فرهاد غفاری

اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران

farhad.ghaffariyahoo.com

دکتر محمدرضا کاباران‌زاد

اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

moh.kabaranzadiauctb.ac.ir

دکتر علی‌رضا امینی

اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ar.aminiiauctb.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مریم ابراهیمی

اقتصاد عضو هیات علمی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی

m.ebrahimiibi.ac.ir