اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس معمارنژاد

اقتصاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ab_memaryahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

kianikhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمشید پژویان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

j_pajooyanyahoo.com

دکتر اکبر کمیجانی

استاد دانشگاه تهران

akomijaniut.ac.ir

دکتر اسداالله فرزین وش

دانشیار دانشگاه تهران

farzinvut.ac.ir

دکتر تقی ترابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ttttorabigmail.com

دکتر یگانه موسوی جهرمی

دانشیار دانشگاه پیام نور

y_musaviyahoo.com

دکتر حمید شهرستانی

اقتصاد استاد دانشگاه اوهایو آمریکا

shahrestaniyahoo.com

دکتر تیمور محمدی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

atmohammadigmail.com

دکتر کامبیز پیکارجو

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

dr.k.peykarjougmail.com

مدیر داخلی

دکتر مریم ابراهیمی

اقتصاد مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

maryam.ebrahimi2000gmail.com