اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند مقاله ارسال شده به فصلنامه نباید قبلا در هیچ همایشی ارائه یا در هیچ نشریه ای چاپ شده باشد، یا

اینکه هم زمان به نشریه های دیگر فرستاده شده باشد. مسئولیت نظرات ارائه شده در مقاله ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی

تایید مطالب آن نیست.